Αναζήτηση
Filters
Close

Διοικητικός - Οικοτροφείο

O Διοικητικός υπάλληλος του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

Σε σχέση με τους εργαζομένους:

 •        Εκπόνηση μηνιαίου προγράμματος λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ανά ημέρα, για την 24ωρη λειτουργία της δομής. Έγκαιρη ενημέρωση κεντρικού λογιστηρίου και για οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει.
 •        Παρακολούθηση βαρδιών εργαζομένων (υπερωριών-υπερεργασία) και απόδοση μηνιαίου δελτίου αποτίμησης  στο κεντρικό λογιστήριο.
 •        Τήρηση και απόδοση στο κεντρικό λογιστήριο δελτίου «Μισθοδοτικών μεταβολών» Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
 •        Παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση βιβλίου «Αδειών» Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
 •        Παρακολούθηση και τήρηση βιβλίου «Νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ».
 •        Ενημέρωση κεντρικού λογιστηρίου για αιτήματα εργαζομένων, παραλαβή και παράδοση διεκπεραιωμένων εγγράφων στους δικαιούχους τους, και παραλαβή-παράδοση «Αποδείξεων μισθοδοσίας» εργαζομένων.

Σε σχέση με τη διοικητική-οικονομική μέριμνα:

 •        Είσπραξη επιταγών από το Κεντρικό λογιστήριο που αφορούν στα έξοδα της δομής.
 •        Παρακολούθηση και έλεγχος της δαπάνης και των τιμολογίων κατά τη διάρκεια του μηνά, και άπαξ ενημέρωση του κεντρικού λογιστηρίου με την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών για το μήνα που παρήλθε.
 •        Παρακολούθηση τυχών ανεξόφλητων οφειλών και σύνταξη μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου προς το κεντρικό λογιστήριο.
 •        Παρακολούθηση και τήρηση μηνιαίου αρχείου «Χορηγιών» και αποστολή ενημερωτικού δελτίου στο κεντρικό λογιστήριο.
 •        Παρακολούθηση και τήρηση «Πίνακα Κοστολόγησης Υπηρεσιών», και μηνιαία ενημέρωση προς κεντρικό λογιστήριο.
 •        Παρακολούθηση και τήρηση «Μικρού Ταμείου» και «Λογιστικής Κατάστασης» και μηνιαία ενημέρωση κεντρικού λογιστηρίου με την απόδοση των παραστατικών του μήνα που παρήλθε.
 •        Παρακολούθηση και τήρηση μηνιαίου αρχείου για τους δικαιούχους νοσηλίου και ηλεκτρονική καταχώρηση στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τη μηνιαία ακριβή απαίτηση.
 •        Τήρηση βιβλίου (αρχείου) «Εσωτερικής- Εξωτερικής Αλληλογραφίας».
 •        Παρακολούθηση και τήρηση βιβλίου «Παγίων», και απλή παρακολούθηση βιβλίων  «Ιατρού Εργασίας» «Τεχνικού Ασφαλείας» και βιβλίου «Συντηρήσεων».
 •        Παρακολούθηση αποθεμάτων (σύμφωνα με το πρόγραμμα σίτισης, καθαριότητας, αναλωσίμων κλπ) και σύνταξη (προ-κοστολόγηση) εβδομαδιαίας δαπάνης  (διαβίωσης,  καθαριότητας, αναλωσίμων κλπ).
 •        Εβδομαδιαία ενημέρωση κεντρικής διοίκησης για το εκτιμώμενο ύψος δαπάνης.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και αφορά σε καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας.

Ο Διοικητικός οφείλει να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας.

Η θέση του διοικητικού υπαλλήλου σε κάθε Μονάδα είναι πολυδιάστατη και οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι οριζόντιες και κάθετες τόσο μέσα στα πλαίσια της δομής όσο και σε σχέση με το κεντρικό λογιστήριο του Φορέα.