Αναζήτηση
Filters
Close

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

α. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας ή περισσότερων δομών Ψυχικής Υγείας. Πρέπει να έχει εκπαίδευση και εμπειρία σε διαδικασίες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο διορισμός του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας και προϋποθέτει απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα αυτή.

β. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος εισηγείται τον διορισμό της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας καθώς και την πλαισίωσή της με επιπρόσθετες ειδικότητες. Προσδιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων στη Μονάδα, ανάλογα με την χρονική φάση της λειτουργίας της, το βαθμό υποστήριξης και τη λειτουργικότητα των ενοίκων.

γ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ασκεί τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας επιστημονικά, διοικητικά, διαχειριστικά και εκπαιδευτικά, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους ενοίκους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

δ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την ευθύνη συντονισμού της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και οργάνωσης της καθημερινής λειτουργίας της δομής.

ε. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος οριστικοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας και τα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα των ενοίκων που έχει καταρτίσει η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα. Καταθέτει τα παραπάνω στον Δ.Σ. του φορέα στον οποίο υπάγεται η στεγαστική δομή, οι οποίοι έχουν και την από κοινού αρμοδιότητα ελέγχου σχετικά με την πλήρη και ακριβή εφαρμογή τους.

ζ. Μαζί με τη Διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα, εισηγείται στην Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας τις διαφοροποιήσεις των Οικοτροφείων οι οποίες μπορούν να γίνουν με έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

η. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος εισηγείται προς έγκριση στην αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας το πρόγραμμα εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης του κάθε μέλους του προσωπικού καθώς και την κατανομή του χρόνου μέσα στο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οικοτροφείου.

θ. Υποβάλλει έκθεση στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με ψυχικές διαταραχές του αρ.2 του Ν.2716/99, όταν αυτό απαιτείται όπως π.χ. σε περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων.

Πιο αναλυτικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνα έχει ως γενικά καθήκοντα :

 •        Παρακολούθηση  της δομής σε σχέση με τους στόχους για τους οποίους έχει συσταθεί.
 •        Τήρηση της δεοντολογίας της δομής και του εσωτερικού κανονισμού.
 •        Άμεση συνεργασία με όλους τους συνεργάτες σε θέματα κυρίως θεραπευτικά αλλά και γνώση επί των οικονομικών - διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων.
 •        Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις.
 •        Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 •        Συμμετοχή στην εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και όσων ασκούνται στη δομή.
 •        Συντονισμός συναντήσεων και διεκπεραίωση των αποφάσεων.
 •        Παρακολούθηση για τη συμπλήρωση και ενημέρωση  των ιστορικών των ασθενών.
 •        Παρακολούθηση στατιστικών και οικονομικών δεδομένων σε μηνιαία βάση.
 •        Προγραμματισμός και τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ( inservicetraining, εποπτείες).
 •        Συμμετοχή στην αγωγή της κοινότητας.
 •        Συνεργασία με τον διοικητικό υπεύθυνο, τους συντονιστές των επιμέρους τμημάτων για  την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, των στόχων και της φιλοσοφίας του Σωματείου και της δομής.

Συχνά ο Επιστημονικά υπεύθυνος αναλαμβάνει και καθήκοντα Διοικητικού και Οικονομικού υπεύθυνου της δομής, με τα εξής γενικά καθήκοντα:

 •        Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
 •        Υποβολή οικονομικών στοιχείων στα Υπουργεία που εποπτεύουν το Σωματείο και στο γενικό λογιστήριο.
 •        Συνεργασία με τον υπεύθυνο των λογιστικών - οικονομικών υπηρεσιών της δομής, ανταλλαγή απόψεων σε λογιστικά - φορολογικά θέματα και επίσης οικονομικά (έγκριση δαπανών, παρακολούθηση προϋπολογισμού).
 •        Η διοίκηση ως υπεύθυνο λειτουργικό όργανο του Σωματείου είναι παρούσα με σεβασμό και ευαισθησία στο έργο που επιτελείται, έχοντας την ικανότητα να διατηρεί λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.
 •        Οργανώνει τις συναντήσεις με τους υπεύθυνους των επιμέρους τμημάτων.
 •        Έχει την παρακολούθηση και εφαρμογή των επιστημονικών και οικονομικών αποφάσεων.
 •        Τον σχεδιασμό - προγραμματισμό δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές του Σωματείου (νέες ιδέες ανάπτυξης, προσωπικό, ανάγκες, προτάσεις).
 •        Την ενημέρωση της προϊσταμένης αρχής (Δ.Σ.).
 •        Την προβολή των θέσεων και των δραστηριοτήτων στη κοινότητα.
 •        Μελέτη και υποβολή αιτήσεων νέων προγραμμάτων στη δομή της ευθύνης του