Αναζήτηση
Filters
Close

Κοινωνικός Λειτουργός - Οικοτροφείο

Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

α. Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των ενοίκων, την υποστήριξη των σχέσεων με την οικογένεια και με το κοινωνικό τους δίκτυο καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα. Ειδικότερα:

β. Συμμετέχει στο διαγνωστικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ενοίκων, του οικογενειακού και υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος καθώς και με τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των ενοίκων στην κατάρτιση του Ατομικού τους Θεραπευτικού Προγράμματος και της εξαμηνιαίας αξιολόγησης τους. Επίσης συμμετέχει στην αξιολόγηση για την μετάβαση ενοίκων σε πιο αυτόνομες στεγαστικές δομές.

γ. Αναλαμβάνει τη συστηματική συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον στα πλαίσια της ενεργοποίησης του για την ανάπτυξη υποστηρικτικών σχέσεων στην προοπτική της αποκατάστασής τους.

δ. Υποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώματα των ενοίκων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικοπρονοιακών παροχών, υπηρεσιών πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας.

ε. Συνεισφέρει στο περιβάλλον της Μονάδας και στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργίας για τη δημιουργία θεραπευτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ενοίκους.

ζ. Συμβάλλει στη διασύνδεση της Μονάδας με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της ανάλυσης της δυναμικής της, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της Μονάδας στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίμησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων, καθώς και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας της κοινότητας.

η. Συμμετέχει στο inservicetraining των εργαζομένων.

θ. Οφείλει να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας