Αναζήτηση
Filters
Close

Ψυχολόγος - Οικοτροφείο

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Η «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”», αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στην περιοχή της Αττικής και αναζητά να εντάξει στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα με εργασία πλήρους απασχόλησης και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, επαγγελματίες Ψυχολόγους.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

α. Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας

β. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

γ. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες.

δ. Γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel)

Επιπρόσθετα προσόντα:

α. Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (i. στο συναφές αντικείμενο της θέσης, ii. σε άλλο αντικείμενο)

γ. Εργασιακή εμπειρία επί του γνωστικού αντικειμένου της θέσης σε παρεμφερείς δραστηριότητες που αναπτύσσουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ όπως ενδεικτικά: γενικές ή ειδικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, οίκοι ευγηρίας κτλ.

δ. Παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Ψυχολογίας ή της Ψυχιατρικής.

ε. Γνώση ξένης γλώσσας.

Υποβολή βιογραφικών:

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να στείλουν πλήρες φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα των προσόντων που επικαλούνται. Η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ ή Courier, προς «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”» στη διεύθυνση Σεμιτέλου 4, Τ.Κ. 115 28 ή με e-mail στο hr@iris-health.gr και σε κάθε περίπτωση με σαφή αναφορά του κωδικού θέσης ΑΤΤ/ΟΙΚ/ΨΥΧ έως τις 10/12/2021.

 

Ο/ Η Ψυχολόγος του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

α. Ο/ Η Ψυχολόγος είναι αρμόδιος -α για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους ενοίκους, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα αλλά και στους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στη στεγαστική δομή, στο πλαίσιο κατάρτισης και εργασιακής απασχόλησης.

β. Ειδικότερα ως προς τους ενοίκους, ο ρόλος του/της Ψυχολόγου συνίσταται αρχικά στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συμπεριφοράς τους. Συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τον κάθε ένοικο. Συμμετέχει στην εξαμηνιαία αξιολόγηση του Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματος καθώς και στην αξιολόγηση για την μετάβαση ενοίκου σε Προστατευόμενο Διαμέρισμα ή άλλη πιο αυτόνομη στεγαστική δομή.

γ. Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο. Ως προς το πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, κινητοποιεί τους ενοίκους και διαχειρίζεται το άγχος που σχετίζεται με την εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία.

δ. Υποστηρίζει τους επαγγελματίες και κυρίως το «Πρόσωπο Αναφοράς» στην εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και στη δοκιμή τους μαζί με τον ένοικο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

ε. Ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία και αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσής της σε θέματα κατανόησης της ψυχικής ασθένειας και επικοινωνίας, συναλλαγής και υποστήριξης του συγγενικού τους προσώπου. Διαχειρίζεται επίσης προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του ενοίκου και της οικογένειάς του.

ζ. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αποστιγματισμού των ενοίκων της στεγαστικής δομής.

η. Συμμετέχει στο inservicetraining των εργαζόμενων και έχει ευθύνη για την εκπαίδευση όσων κάνουν πρακτική άσκηση στη δομή υπό την εποπτεία πάντα του Επιστημονικά Υπεύθυνου.

θ. Έχει ως καθήκον του να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής υγείας, βιβλιογραφικά να ενημερώνεται και να μεταφέρει αυτή τη «γνώση» στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

ι. Παρέχει διαθεσιμότητα για την κάλυψη έκτακτων και οξέων περιστατικών.

κ. Οφείλει να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας